Zespół ds. jakości życia

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczący Wojciech Podemski

Zespół zajmuje się problematyką doskonalenia jakości i skuteczności działań osób czynnych zawodowo przy zachowaniu satysfakcji osobistej. Zespól realizuje programy w trzech obszarach funkcjonowania człowieka objętego skrótowo charakterystyką ”Praca, Rodzina, ja” . W ramach zespołu doraźnie zaistniał podzespół ds. Sportu i Turystyki, którego zadaniem było zidentyfikowanie możliwości wsparcia działań poprawiających konkurencyjność turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki .

Zespół ds. Designu

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

W latach 2007-2008: Przewodniczący  dr Wojciech Skiba. Koordynatorami byli dr Andrzej Saj i Grzegorz Zieliński.

Po raz pierwszy na Dolnym Śląsku rozpoczęto debatę i prace nad projektami gdzie Design był wskazywany jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, jako segment z grupy „przemysłów  kreatywnych”. Stosowany w praktyce przyczynia się do olbrzymiego wzrostu efektywności gospodarczej. Zespół pracuje nad  różnymi formami działań, których celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej design’u  wśród przedsiębiorców. Realizowane  są konferencje, warsztaty a tworzone projekty  w interdyscyplinarnych zespołach czekają na dotacje unijne. Organizowane są także praktyki dla studentów i absolwentów odpowiednich kierunków studiów.

Ważnym efektem działań Zespołu jest zainteresowanie designem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia (ARAW), spółki powołanej przez Zarząd miasta Wrocław.

Zespół ds. Przedsiębiorczości Akademickiej

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczący Piotr A. Wrzecioniarz, Profesor Politechniki Wrocławskiej, Tel. kom. 602 47 53 28

Zespół zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości akademickiej obejmującej pracowników uczelni  wyższych, studentów wszystkich trzech poziomów kształcenia, a także absolwentów z ostatniego  roku kalendarzowego. Zespół pracuje nad wskazaniem tej drogi rozwoju wszystkim zainteresowanym tworzeniem podmiotów funkcjonujących w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. W ramach zespołu powołano podzespół ds. własności intelektualnej, któremu współprzewodniczy dr Julian Jezioro z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marek Domagała reprezentujący środowisko biznesowe.

Członkowie zespołu przygotowują aktualnie opracowanie, które ukaże stan obecny przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku. Przedstawiciele zespołu także uczestniczą w szkoleniach  obejmujących wiele szkół wyższych przygotowujących do prowadzenia własnej działalności  gospodarczej.

Zaproszenie do współpracy

Autor: Piotr A. Wrzecioniarz

Witamy i zapraszamy wszystkich, którym bliskie są idee współpracy nauki i biznesu, którzy pragną czynnie uczestniczyć w tworzeniu gospodarki  opartej na wiedzy.

Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) to niesformalizowana platforma Uczelni Wyższych oraz organizacji biznesowych stawiająca sobie za cel współpracę w  budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Idea współpracy dwóch odległych środowisk po raz pierwszy została ogłoszona na początku 2006 roku. Następnie, Po wypracowaniu z udziałem Zespołu Doradców struktury organizacyjnej, celów i zadań dnia 20 czerwca 2007 roku nastąpiło formalne powołanie Rady.

Cele szczegółowe i zadania DRPiN:

  • usprawnianie przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami,
  • działanie na rzecz współpracy ludzi nauki i przedsiębiorców, w zakresie upowszechniania oraz rozwoju projektów innowacyjnych i ich implementacji,
  • pomoc wobec wszelkich inicjatyw proinnowacyjnych oraz ich popularyzacja,
  • współpraca z dysponentami krajowych i zagranicznych środków publicznych i pozabudżetowych, umożliwiająca efektywne ich wykorzystanie,
  • wspieranie powstawania Centrów  Badawczo – Rozwojowych i innych struktur proinnowacyjnych oraz inicjatyw inwestycyjnych o innowacyjnym charakterze, zarówno w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i w nauce,
  • współpraca przy tworzeniu założeń nowoczesnych form popularyzacji wiedzy oraz programów edukacyjnych, uwzględniających potrzeby polskiej oraz regionalnej nauki i gospodarki,
  • działania na rzecz kreowania młodych elit intelektualnych zdolnych do rozwiązywania problemów gospodarczo-społecznych i myślenia w kategoriach troski o przyszłość,
  • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska jako inteligentnego regionu ‘uczącego się’,
  • kształtowanie dobrych relacji pomiędzy instytucjami sygnującymi niniejsze porozumienie oraz aktywne oddziaływanie na aktorów rozwoju regionalnego celem zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społecznych,
  • monitoring, adaptacja i implementacja wybranych europejskich i krajowych strategii oraz programów wspomagających realizację celów Rady.

Liczymy na Państwa pomoc w realizacji tych celów a tymczasem zachęcamy serdecznie do komentowania notek i kontaktu z nami. Współpraca to podstawa.